pátek 26. dubna 2013

PRAKTICKÉ ASPEKTY OSOBNÍ IDENTITY

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Praktické aspekty osobní identity", kterou prosloví dr. Radim Bělohrad (KFI FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 6. 5. od 17:30 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).
Anotace:
V současné debatě o osobní identitě se ukazuje, že podmínkou adekvátnosti teorie osobní identity je její schopnost zdůvodnit naše praktické postoje a zájmy jako zodpovědnost, kompenzace a přežití. Zdá se, že žádná ze současných teorií identity tyto zájmy zdůvodnit nedokáže. Současní badatelé tedy upouští od hluboce zakořeněné představy, že je to právě osobní identita, na které mají být tyto naše praktiky založeny. Pokud se ovšem vzdáme osobní identity, jak lze tyto praktiky zdůvodnit? V přednášce budou představeny některé současné pokusy o odpověď na tuto otázku.

pondělí 15. dubna 2013

LIBERALISMUS A MORÁLNÍ RELATIVISMUS

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Liberalismus a morální relativismus", kterou prosloví dr. Tomáš Sobek (Katedra právní teorie PrF MU a Ústav státu a práva AV ČR). Přednáška se uskuteční v pondělí 22. 4. od 17:30 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).

Anotace:
Žijeme v morálně pluralistické společnosti, pro kterou je typická tzv. rozumná neshoda (reasonable disagreement) v morálních názorech, tedy neshoda, která dlouhodobě odolává i velmi důkladné argumentaci mezi vzájemně vstřícnými a dobře informovanými oponenty. Nejde přitom jen o to, že se aktuálně neshodneme na tom, co je morálně správné. Významnější je skutečnost, že argumentační diskuze v morálních otázkách nemá tendenci konvergovat ke konsenzu, spíše má naopak tendenci divergovat ke stále větší názorové pluralitě. Široký morální konsenzus je typický spíše pro totalitní režimy jedné vynucované Pravdy než pro liberální demokracie s otevřeným diskurzem. Jestliže chceme v kontextu liberální demokracie legitimizovat politický a právní systém, nemůžeme přitom vycházet z určité partikulární koncepce dobra, ale musíme argumentovat způsobem, který bude neutrální vzhledem k rozmanitým koncepcím politické morálky. Z hlediska teorie práva to znamená právní pozitivismus.

úterý 2. dubna 2013

PSYCHOLOGIE PŘESVĚDČOVÁNÍ PRO FILOSOFY

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Psychologie přesvědčování pro filosofy", kterou prosloví dr. Stanislav Gálik (Psychologický ústav FF MU a Katedra psychologie FSS MU). Přednáška se uskuteční mimořádně v úterý 16. 4. od 17:30 v posluchárně G24 (FF MU, Gorkého 7, Brno).

Anotace:
Na přesvědčování lze nahlížet z pohledu psychologa, ekonoma, marketéra, politika a z mnoha dalších úhlů pohledu. Pohled filosofický je ale bohužel značně nedoceněn a hlavně málo diskutován. Cílem přednášky je nastínit současný stav psychologie přesvědčování a nabídnout prostor pro diskuzi z pohledu filosofického.
    Jedna oblast psychologie přesvědčování dokáže nalézt odpověď právě ve spolupráci s filosofickou myslí, a to v oblasti etiky. K etice přesvědčování lze zaujmout mnoho perspektiv a právě tato přednáška bude prostorem pro sdílení těchto perspektiv.