středa 19. listopadu 2014

EDMUND CAMPION, JOHN CASE... A SHAKESPEARE: OXFORDSKÝ ARISTOTELISMUS KONCE XVI. VĚKU A JEHO PŮSOBIVOST

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Edmund Campion, John Case... a Shakespeare: Oxfordský aristotelismus konce XVI. věku a jeho působivost", kterou prosloví prof. Petr Osolsobě (Seminář estetiky FF MU v Brně). Přednáška se uskuteční v pondělí 1. 12. od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).
Anotace:
Edmund Campion (1540-1581), básník, filosof a teolog vyrůstal v Oxfordu a později vyučoval Aristotelovu filosofii na Klementinské koleji v Praze mezi léty 1574-1580; jeho přednášky se zachovaly v zápisech Adama z Vinoře v knihovně Pražské kapituly (cca 1500 stran MSS!). Campionův mladší spolužák ze St John´s College, John Case, zůstal v Oxfordu a silně působil svými výklady Etiky Nikomachovy, Politiky, Topik a logických spisů v 80.- 90. letech. Oba ovlivnili umění Williama Shakespeara. V čem? A v čem tkví filosofická hodnota raně novověkého aristotelismu v době, kdy sílila i jeho kritika?

pondělí 20. října 2014

OTÁZKY BEZ ODPOVĚDÍ

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Otázky bez odpovědí", kterou prosloví dr. Jakub Mácha (Katedra filosofie FF MU v Brně). Přednáška se uskuteční v pondělí 3. 11. od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).

Anotace:
Kantova Kritika čistého rozumu začíná antropologickým pozorováním, že lidský rozum je zatěžován otázkami, které nemůže odmítnout, na které ale ani nemůže odpovědět. Následuje diagnóza: Odpovědi na tyto otázky překračují veškerou schopnost lidského rozumu. Kant navrhuje radikální řešení: Rozum musí zůstat omezen v hranicích možného poznání. To ale v žádném případě neznamená, že tyto otázky přestanou rozum zatěžovat. Také Wittgenstein přiznává, že si lidé mohou pokládat otázky, na které není odpovědí. Cíl jeho filosofie je ale terapeutický, spočívá totiž v osvobození člověka od otázek, na něž by marně hledal odpovědi. Osvobození je dosaženo tak, že je poukázáno na vnitřní rozpory v otázkách samých.

Na přání přednášejícího nebyla pořizována fotodokumentace.

pondělí 6. října 2014

ORGANISMUS JAKO KRIZOVÝ BOD VŠECH DOSAVADNÍCH ONTOLOGIÍ

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Organismus jako krizový bod všech dosavadních ontologií", kterou prosloví prof. Jiří Vácha (Ústav patologické fyziologie LF MU v Brně). Přednáška se uskuteční v pondělí 20. 10. od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).

Anotace:
Empirická biologie není metodologicky zařízená na to, aby mohla říci o životě všechno. Vládnoucí selekcionismus byl samotnými biology silně zideologizován, ale je zároveň jinými biology odkazován do mezí. Je čas uznat, že navzdory učebnicovým definicím je hlavním znakem organického života schopnost mít prožitky. My lidé jako „vtělená subjektovost“ máme průzor do subjektovosti ostatních živých bytostí. Tak se stává filosofický problém animálního života především problémem vztahu prožitkovosti a tělesnosti, „těžkým problémem vědomí“. Fenomény vnitřní zkušenosti se nedají převést na fenomény smyslové zkušenosti, a proto z diskuse vypadá důsledný fyzikalismus. Zůstává emergentismus, panpsychismus a aristotelismus, z nichž žádný však zatím nepřinesl hladké řešení „těžkého problému“. Filosofický úkol první velikosti trvá.

pondělí 22. září 2014

SOUČASNOST STARÝCH OTÁZEK

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Současnost starých otázek", kterou prosloví prof. Josef Krob (Katedra filosofie FF MU v Brně). Přednáška se uskuteční v pondělí 6. 10. od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).

Anotace:
Hmota, čas a prostor a proměny jejich chápání v důsledku objevů posledních desetiletí.

PODZIMNÍ SEZÓNA 2014

Brněnská pobočka Jednoty filosofické si vás dovoluje pozvat na svou podzimní sezónu 2014 a představit vám svůj program. Opět se můžete těšit na tématicky různorodou směsici přednášejících!

Přednášky se budou znovu tradičně konat v liché pondělky od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno). Anotace přednášek budou zveřejněny vždy zhruba 14 dní předem.PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM:


6. 10.     prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (Katedra filosofie FF MU): Současnost starých otázek;
20. 10.   prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (Ústav patologické fyziologie LF MU): Organismus jako krizový bod všech dosavadních ontologií;
3. 11.     TBA
1. 12.     prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (Seminář estetiky FF MU): Edmund Campion, John Case... a Shakespeare: Oxfordský aristotelismus konce XVI. věku a jeho působivost.

středa 12. března 2014

ZVÍŘE JAKO BIOETICKÉ TÉMA

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Zvíře jako bioetické téma", kterou prosloví prof. Petr Jemelka (Katedra občanské výchovy PedF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 7. 4. od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).


Anotace:
V současné době je „animal ethics“ zcela standardní součástí bioetiky. Součástí rozvoje diskursu o morálním rozměru lidského vztahu ke zvířatům jsou i pokusy o nové promýšlení tradičního přístupu k těmto otázkám. V retrospektivě je však možné poukázat na to, že takové úsilí není ani nové, ani v historii ojedinělé (viz obvyklé odkazy na sv. Františka).

pondělí 10. března 2014

PREVENTIVNÍ KROKY V DISKUSI

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Preventivní kroky v diskusi", kterou prosloví dr. Marek Picha (KFi FF MU). Přednáška se uskuteční v pondělí 24. 3. od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).
 
Anotace:
Preventivním diskusním krokem budu označovat takovou výpověď účastníka dialogu, která se (a) vztahuje k diskusnímu kroku protistrany, zároveň (b) tomuto kroku předchází a (c) je předložena s úmyslem získat v diskusi výhodu. Některé preventivní kroky jsou v kritické diskusi zakázané, např. tabuizace, jiné kroky podobného ražení omezovány nejsou, např. předjímání námitek. Představím některé podoby diskusní prevence, popíši je prostředky normativní teorie dialogu a ukáži, že stávající model kritické diskuse nedokáže uspokojivě oddělit přijatelné preventivní kroky od těch nepřijatelných.

pondělí 3. března 2014

UMĚNÍ VE FILOSOFII MARTINA HEIDEGGERA

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Umění ve filosofii Martina Heideggera", kterou prosloví prof. Ivan Blecha (Katedra filozofie FF UP). Přednáška se uskuteční v úterý 18. 3. od 14:10 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).

Anotace:
Přednáška na téma umění ve filosofii Martina Heideggera si klade dva cíle: ukázat na to, jakou roli hrály Heideggerovy analýzy umění a uměleckého díla ve vývoji jeho vlastní filosofie (zvláště při jeho tzv. "obratu"), a pokusit se konfrontovat tyto analýzy s některými postmoderními náhledy na společenskou roli umění.

pondělí 24. února 2014

JE SPOR O PRETRVÁVANIE JEDNOTLIVÍN V ČASE LEN VERBÁLNY?

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Je spor o pretrvávanie jednotlivín v čase len verbálny?", kterou prosloví dr. Martin Schmidt (Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici). Přednáška se uskuteční v pondělí 10. 3. od 17:30 v posluchárně J21 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).


Anotace:
Kľúčovým tvrdením článku M. Dorata Presentism/Eternalism and Endurantism/Perdurantism: why the unsubstantiality of the first debate implies that of the second je, že dve základné koncepcie pretrvávania jednotlivín v čase sú ekvivalentné (Philosophia Naturalis, Vol. 49, No. 1, str. 25-41, 2012). Presnejšie endurantizmus a perdurantizmus predstavujú dva konceptuálne rozdielne prístupy k pretrvávaniu, no ich ontologické dôsledky sú tie isté. Dorato preto usudzuje, že ich vzájomný spor musí byť len verbálny, pričom podobný postoj zastáva viacero autorov. Cieľom prezentácie je identifikovať nedostatky v Doratovej argumentácii, predovšetkým v jeho chápaní endurantizmu, a preukázať, že ontologické dôsledky zvažovaných koncepcií rovnaké nie sú.


úterý 18. února 2014

PRAVDA - DCERA ČASU: PŮVOD MYŠLENKY POKROKU POZNÁNÍ

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na habilitační přednášku "Pravda dcera času: Původ myšlenky pokroku poznání", kterou prosloví dr. Daniel Špelda (KFI FF ZČU v Plzni). Přednáška se uskuteční v úterý 4. 3. od 14:10 v posluchárně J22 (FF MU, vchod z Gorkého 7, Brno).

Anotace:
Latinské rčení veritas filia temporis se v novověku začalo užívat jako metafora pro nově se rodící myšlenku pokroku poznání. Tradičně bývá původ této ideje vykládán jako důsledek sekularizace eschatologie. Přednáška však předloží alternativní vysvětlení, podle nějž se myšlenka pokroku v raném novověku vytvořila na základě zkušenosti s nepřiměřeností lidských poznávacích orgánů vůči nezměrnosti řádu přírody. Ukázalo se, že pravda není člověku přístupná kdykoli a bezprostředně, ale že je výsledkem dlouhodobé transgeneranční spolupráce: V 17. a 18. století osamělého teoretika nahradil kolektiv vědců a teleologii přírody vystřídala teleologie dějin směřujících k pravdě.