pondělí 13. dubna 2015

OTÁZKY, ODPOVĚDI A PRESUPOZICE

Brněnská pobočka Jednoty filosofické při Katedře filosofie FF MU si vás dovoluje pozvat na přednášku "Otázky, odpovědi a presupozice", kterou prosloví doc. Marie Duží (KI FEI VŠB-TUO). Přednáška se uskuteční v pondělí 27. 4. od 17.30 v posluchárně A11 (FF MU, vchod z Arne Nováka 1).

Anotace:
V přednášce se budu zabývat logickou analýzou empirických otázek, které jsou spojeny s presupozicí. Hlavní idea je tato: V případě, že presupozice dané otázky není pravdivá, pak neexistuje jednoznačná přímá odpověď na otázku a adekvátní úplnou odpovědí je negovaná presupozice. Avšak tato jednoduchá myšlenka je spojena se spoustou problémů. Za prvé, musíme rozlišit mezi pragmatickou a sémantickou presupozicí, tj. mezi presupozicí a pouhým vyplýváním. Za druhé, ukážu, že obecně přijímaná definice presupozice otázky jako propozice, která vyplývá z každé možné odpovědi na otázku, je nepřesná. Přikláním se ke Fregemu a Strawsonovi v tom, že nejdůležitějším testem, zda se jedná opravdu o presupozici, je právě negace, tj. daná presupozice vyplývá jak z kladných tak i negativních odpovědí. Problémem je však to, že negativní odpověď je často víceznačná. Nejednoznačnost je způsobena nerozlišením dvojího způsobu negace, a to negace s úzkým a širokým dosahem. Zatímco negace s úzkým dosahem zachovává presupozici, negace se širokým dosahem zdánlivě presupozici popírá. Nejde však o to, že by popírala existenci presupozice, nýbrž její pravdivost. Proto, chceme-li poskytnout jednoznačnou odpověď, nemůžeme aplikovat negaci se širokým dosahem, a adekvátní úplnou odpovědí je pak právě negovaná presupozice. Dále se budu zabývat nejdůležitějšími typy tzv. spouštěčů presupozic („presupposition triggers“), a to jak v případě otázek rozhodovacích („Yes-No questions“), tak i doplňovacích („Wh-questions“) a alternativních („exclusive-or questions“). Analyzuji případy existenční presupozice, která je dána topic-focus artikulací příslušné tázací věty, dále presupozice spojené s dotazem na průběh či ukončení nějakého děje, presupozice spojené s faktivy, dotazy na příčinu, a dotazy v čase minulém nebo budoucím s referenčním časovým intervalem.


Žádné komentáře:

Okomentovat